เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน C-SiteC-Site เป็นแพลตฟอร์ม อยู่ในความดูแลขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ต่อไปเรียกว่า “ไทยพีบีเอส”) ซึ่งประกอบไปด้วยเว็บไซต์ เว็บเพจต่างๆ แอพพลิเคชั่นในระบบ IOS และ Android ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในไทยพีบีเอส ทั้งหมดจะรวมเรียกว่า “C-Site” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมและการสื่อสารข้อมูลความรู้แบบรวมหมู่ (Crowdsourcing) ของภาคพลเมือง โดยเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว (Nearby) และแสดงพิกัดของที่เกิดเหตุ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างหุ้นส่วน (Partner) ที่ก้าวไปสู่การร่วมเป็นเครือข่ายที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยข้อมูลความรู้ ภายใต้กระบวนการกระจายการมีส่วนร่วม และแนวคิดการสร้างประชาธิปไตยทางการสื่อสาร และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเพื่อสาธารณะ (Public Data Resource) บนฐานของเครือข่ายที่หลากหลายในอนาคต

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน
ขอต้อนรับเข้าสู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน เนื้อหาในเอกสารนี้มีความสำคัญและมีผลต่อสิทธิทางกฎหมายของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดกรุณาอ่านเอกสารนี้พร้อมศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดของการให้บริการของเรา รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ ที่อ้างอิงในเอกสารนี้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ใช้เอง หวังว่าผู้ใช้ทุกท่านจะได้รับประโยชน์และมุ่งใช้งาน แอพพลิเคชั่นนี้ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติของเราร่วมกัน

1. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้
1. ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้บริการฯ ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บริการฯ ได้เว้นเสียแต่ว่า ผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ การตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้
2. โดยการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ หรือเข้าชมเว็บไซต์ csitereport.com เราจะถือว่าผู้ใช้แสดงการยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("เงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งาน") หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดใดเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ C-Site หรือแนวทางปฏิบัติของกลุ่มผู้ใช้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการของเรา
3. ความสามารถในการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ ผู้ใช้ยืนยันว่าผู้ใช้อายุเกิน 18 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่เป็นอิสระ หรือได้รับความยินยอมของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และมีความสามารถโดยสมบูรณ์ในการเข้าทำข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระผูกพัน การยืนยัน การรับรอง และการรับประกันที่ระบุในข้อกำหนดการบริการฉบับนี้ และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ในกรณีใดก็ตาม ผู้เยาว์สามารถใช้บริการฯ ได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองเท่านั้น

2. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ
C-Site จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการเกี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร และบริการออนไลน์ประเภทต่างๆ ทั้งแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง การกระจายภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น การส่งข้อมูลระบบเอสเอ็มเอส (SMS) ระบบเอ็มเอ็มเอส (MMS) การให้ใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น เพื่อสร้างโพสต์เหตุการณ์ (Event Post) แจ้งประกาศข่าว แจ้งเตือน (Warning Alert) การส่งข่าวประชาสัมพันธ์และบริการออนไลน์อื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริการต่างๆ ของ C-Site เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร การรายงานข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวต่างๆ ระหว่างท่านกับ C-Site ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม C-Site สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อีกทั้ง C-Site ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อทางเราเห็นว่ามีความจำเป็น การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดฉบับล่าสุดเป็นครั้งคราวที่ https://www.csitereport.com//terms C-Site อาจปรับหรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้และนโยบายต่างๆ เมื่อใดก็ตาม และผู้ใช้ตกลงยอมผูกพันโดยการปรับหรือแก้ไขดังกล่าว

3. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
C-Site เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รูปภาพ ข้อความ รูปแบบการแสดงผล และหน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏบนในแพลตฟอร์ม C-Site ทั้งหมด (ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น) ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการลอกเลียน ทำการคัดลอก ทำสำเนานำออกแสดง แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ เผยแพร่ ผลิตใหม่ ขายหรือกระทำการใดที่มีวัตถุประสงค์อื่นใดในทางการค้า หรือผลประโยชน์อื่นใดก็ตาม (ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น)
C-Site เป็นเจ้าของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ C-Site ไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก C-Site

4. บริการ/การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ (Hyperlink)
1. เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ใช้บังคับกับผู้ใช้บริการทุกราย รวมถึงผู้ใช้ที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเนื้อหาในบริการ "เนื้อหา" รวมไปถึง ข้อความ ซอฟต์แวร์ สคริปต์ กราฟฟิก รูป เสียง ดนตรี วิดีโอ ส่วนผสมโสตทัศนวัสดุ วัสดุเชิงโต้ตอบ และวัสดุอื่นๆ ที่ผู้ใช้อาจดู เข้าถึง หรือให้การสนับสนุนแก่บริการของเรา บริการจะรวมไปถึง C-Site ทุกด้าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการทั้งหมดที่เสนอผ่านเว็บไซต์ csitereport.com
2. บริการนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม C-Site มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า C-Site ให้การรับรอง รับประกัน หรือแนะนำ ชี้นำ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นแต่อย่างใด การที่ผู้ใช้เลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว C-Site ไม่รับผิดต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งสิ้น
3. บริการนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ C-Site มิได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม C-Site ไม่มีอำนาจในการควบคุม และไม่มีความรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด นอกจากนี้ C-Site จะไม่ดำเนินการใดๆ และไม่สามารถตรวจสอบหรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลภายนอกใด โดยการใช้บริการของเรา C-Site จะไม่รับผิดชอบความผิดใดๆ ทั้งปวงที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์บุคคลภายนอกใดๆ ของผู้ใช้บริการ
4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ C-Site จัดทำขึ้นนั้นเป็นเพียงสื่อกลางในการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น หากเกิดกรณีใดๆ ก็ตาม C-Site จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสูญเสีย หรือความเสียหาย อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก Malware หรือสิ่งใดหรือกระบวน การอื่นใดอันคล้ายคลึงกันที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น และโปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว
5. ดังนั้น C-Site เราขอให้ผู้ใช้ตระหนักและให้ความสำคัญทุกเมื่อที่ผู้ใช้ออกจากการใช้บริการของเรา และอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม

5. บัญชี C-Site/ความรับผิดชอบต่อบัญชีของผู้ใช้
1. เพื่อเป็นการเข้าถึงทางเลือกการบริการต่างๆ ของ C-Site ผู้ใช้จำเป็นจะต้องสร้างบัญชี C-Site เมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองแก่ C-Site ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน ในขณะที่ใช้บริการฯ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
2. ผู้ใช้ต้องไม่ใช้บัญชีของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อผู้ใช้สร้างบัญชีของตนเอง ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบัญชีของผู้ใช้ และผู้ใช้ต้องเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับบัญชีของผู้ใช้ไว้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้ต้องแจ้งให้ C-Site ทราบทันที่เมื่อมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยและการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตของบัญชีของผู้ใช้
3. C-Site จะไม่มีความรับผิดสำหรับการสูญเสียใดๆ ของผู้ใช้งานอันเกิดจากการใช้งานบัญชีของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และผู้ใช้งานต้องมีความรับผิดสำหรับความสูญเสียของ C-Site หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ดังนั้นไม่ควรอนุญาตให้บุคคลใดเข้ามาใช้งานบัญชีของผู้ใช้ หรือต้องเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้และรหัสในการเข้าใช้ ไว้เป็นความลับ
4. ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนใช้บริการฯ C-Site สามารถลบบัญชีของตนและเลิกใช้บริการฯ ได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม
5. C-Site อาจระงับหรือลบบัญชีของผู้ใช้ได้โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ หากบริษัทฯ เห็นว่าผู้ใช้กำลังละเมิด หรือได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1. C-Site ถือว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นนโยบายที่จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
2. C-Site สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ C-Site
3. C-Site สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ C-Site เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยต่อข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ทั้งหมด

7. การใช้บริการโดยทั่วไป – การอนุญาตและข้อจำกัด
C-Site อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการตามที่ระบุในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า
1. ผู้ใช้ต้องไม่นำเนื้อหาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการหรือเนื้อหาไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก C-Site ก่อน เว้นแต่วิธีที่ C-Site อนุญาตให้กระทำการผ่านช่องทางการให้บริการของ C-Site เองโดยตรง
2. ผู้ใช้ตกลงไม่ปรับหรือเปลี่ยนส่วนใดของบริการ C-Site
3. ผู้ใช้ตกลงไม่ใช้บริการเพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ใดๆ ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก C-Site ก่อน
· การขายสินค้าหรือบริการต่างๆ
การขายการโฆษณา การสนับสนุน หรือการสนับสนุนการขายในเนื้อหาของบริการ โดยมุ่งเน้นเพื่อการพาณิชย์เป็นหลัก
4. หากใช้แอพพลิเคชั่น C-Site ผู้ใช้ตกลงว่าแอพอาจดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมอัปเดตจาก C-Site โดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว โปรแกรมอัปเดตเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อการปรับปรุง ส่งเสริมและพัฒนาตัวแอพ และอาจมีรูปแบบของการแก้ไขบั๊ก การส่งเสริมการทำงานซอฟต์แวร์ใหม่ และเวอร์ชั่นใหม่ทั้งหมด ผู้ใช้ตกลงรับโปรแกรมอัพเดตดังกล่าว (และอนุญาตให้ C-Site ส่งโปรแกรมอัพเดตให้แก่ผู้ใช้) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้แอพของผู้ใช้
5. ผู้ใช้ตกลงไม่ใช้ C-Site ในทางหนึ่งทางใดที่ส่งผลให้เกิดผลเสียหาย หรือมุ่งทำลายชื่อเสียง กล่าวโทษ กล่าวร้ายบุคคลอื่นใด ในทางที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม C-Site สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอน บัญชีของผู้ใช้ หาก C-Site พบการกระทำดังกล่าวเหล่านี้ไม่ว่าโดยทั่วไปหรือเป็นกรณีเฉพาะ
6. ในการใช้บริการ ผู้ใช้ตกลงปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
7. C-Site สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบริการด้านใดๆ ในเวลาใดก็ตาม

8. การใช้เนื้อหาของผู้ใช้
นอกจากข้อจำกัดข้างต้นแล้ว ข้อจำกัดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้จะใช้กับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้โดยเฉพาะ
1. C-Site เป็นเจ้าของและได้รับอนุญาตให้ใช้งานเนื้อหาในบริการ และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ ("เครื่องหมาย") บนบริการ ตามลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ตามกฎหมาย
2. C-Site จัดหาเนื้อหาให้แก่ผู้ใช้ในลักษณะตามสภาพ ผู้ใช้อาจเข้าถึงเนื้อหาเพื่อเป็นข้อมูลของผู้ใช้และเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลตามลักษณะวัตถุประสงค์ของบริการ และตามที่เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการอนุญาตเท่านั้น ผู้ใช้ต้องไม่ดาวน์โหลดเนื้อหาใดเว้นแต่ผู้ใช้จะเห็นลิงค์ "ดาวน์โหลด" หรือลิงค์ที่คล้ายคลึงกันที่ C-Site แสดงไว้บนบริการสำหรับเนื้อหานั้น ผู้ใช้ต้องไม่ทำสำเนา ทำซ้ำ จำหน่ายจ่ายแจก ส่ง ถ่ายทอด แสดง ขาย ให้อนุญาตการใช้ หรือใช้ประโยชน์ในทางอื่นๆ ซึ่งเนื้อหาใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก C-Site หรือผู้ให้อนุญาตที่เกี่ยวข้องของเนื้อหาก่อน C-Site และผู้ให้อนุญาตของ C-Site สงวนสิทธิ์ทั้งปวงที่มิได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งเกี่ยวกับบริการและเนื้อหา
3. ผู้ใช้ตกลงไม่หลีกเลี่ยง ปิด หรือแทรกแทรงโดยประการอื่นใดซึ่งการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของบริการหรือการทำงานที่ป้องกันหรือยับยั้งการใช้หรือทำสำเนาเนื้อหาใดหรือที่กำหนดขีดจำกัดการใช้บริการหรือเนื้อหาในบริการ
4. ผู้ใช้เข้าใจว่าเมื่อใช้บริการ ผู้ใช้จะเข้าถึงเนื้อหาจากหลายแหล่งที่มา และ C-Site ไม่มีความรับผิดชอบสำหรับความถูกต้อง ประโยชน์ ความปลอดภัย หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้เข้าใจและรับทราบว่าผู้ใช้อาจพบเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง น่ารังเกียจ ไม่เหมาะสม หรือไม่น่าพอใจ และผู้ใช้ตกลง และขอสละสิทธิหรือการเยียวยาตามกฎหมายหรือเทียบเท่าใดๆ ที่ผู้ใช้มีหรืออาจมีต่อ C-Site อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว และมากเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ผู้ใช้ตกลงรับผิดชดใช้และปกป้อง C-Site เจ้าของ C-Site ผู้ดำเนินการ ผู้ให้อนุญาต และผู้รับอนุญาตมากเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตสำหรับเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้

9. เนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้
1. ในฐานะผู้ถือบัญชี C-Site ผู้ใช้อาจส่งเนื้อหามายังบริการ รวมถึงวิดีโอและความเห็นของผู้ใช้ ผู้ใช้เข้าใจว่า C-Site ไม่รับประกันการรักษาความลับใดๆ อันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดที่ผู้ใช้ส่งให้ C-Site (ยกเว้นมีการตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นกรณีเฉพาะ)
2. ผู้ใช้ต้องมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับ เนื้อหาของผู้ใช้เองและผลสืบเนื่องจากการส่งและเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้บนบริการ ผู้ใช้ยืนยัน รับรอง และรับประกันว่าผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือมีใบอนุญาต สิทธิ ความยินยอม และการอนุญาตที่จำเป็นในการเผยแพร่เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่ง และผู้ใช้ให้อนุญาต C-Site ในการใช้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิในทรัพย์สินอื่นใดทั้งปวงในและของเนื้อหาเพื่อการเผยแพร่เนื้อหาบนบริการตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้
3. เพื่อความชัดเจน ผู้ใช้ยังคงรักษาสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งปวง อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้รายอื่นๆ ของผู้ใช้สามารถมองเห็นเนื้อหาจากผู้ใช้ดังกล่าวได้ ผู้ใช้ที่โพสต์เนื้อหาจากผู้ใช้นั้นจะต้องมอบการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ และใช้ได้ทุกแห่ง (worldwide, non-exclusive, royalty-free license) แก่ C-Site (พร้อมด้วยสิทธิที่จะช่วงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับ C-Site) เป็นระยะเวลาที่ไม่จำกัด เพื่อใช้เนื้อหาดังกล่าว (ภายหลังจากการแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว หาก C-Site เห็นว่าจำเป็นและสมควร) เพื่อบริการต่างๆ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการตลาด หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
4. ผู้ใช้ตกลงว่า ไทยพีบีเอสและ C- Site สามารถใช้เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สื่อต่างๆ ทุกชนิด ที่ผู้ใช้ได้เป็นผู้นำเข้าระบบเพื่อประโยชน์ทางสาธารณะ เป็นระยะเวลาที่ไม่จำกัด
5. ผู้ใช้ตกลงว่า เนื้อหาที่ผู้ใช้ส่งมายังบริการจะไม่ประกอบด้วยวัสดุที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก หรือวัสดุที่อยู่ภายใต้สิทธิทางทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอื่นๆ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของโดยชอบธรรมของวัสดุ หรือผู้ใช้มีสิทธิตามกฎหมายโดยประการอื่นในการโพสต์วัสดุและให้สิทธิในการใช้ทั้งปวงที่ผู้ใช้ให้ไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้
6. ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้จะไม่ส่งเนื้อหาหรือวัสดุอื่นที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี อาทิ
- คลิป ภาพกิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ สื่อลามก วัสดุอนาจาร
- การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิดครอบครัว และอื่นๆ
- การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด
- การส่งเสริมการใช้ความรุนแรง ต่อสตรีและเด็ก
- การแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
- กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ C-Site และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
- กิจกรรมอื่นๆ ที่ C-Site เห็นว่าไม่เหมาะสมมายังบริการ หรือส่งเนื้อหาหรือวัสดุที่ขัดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 และข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
7. C-Site ไม่รับรองเนื้อหาใดที่ผู้ใช้ใดหรือผู้ให้อนุญาตอื่นใดส่งมายังบริการ หรือความเห็น การแนะนำ หรือคำแนะนำใดในเนื้อหา และปฏิเสธโดยชัดแจ้งในความรับผิดชอบทั้งหมดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา C-Site ไม่อนุญาตให้มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นๆ ในบริการ และ C-Site จะถอดเนื้อหาทั้งหมดหากได้รับแจ้งโดยเหมาะสมว่าเนื้อหาละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น C-Site สงวนสิทธิ์ในการถอดเนื้อหาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10. นโยบายการยกเลิกบัญชี
1. C-Site จะยกเลิกการเข้าถึงบริการของผู้ใช้ ตามพฤติการณ์ที่เหมาะสม หาก C-Site ตัดสินว่าผู้ใช้เป็นผู้ละเมิดซ้ำ
2. C-Site สงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าเนื้อหาละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้อันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นนอกจากการละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สื่อลามก วัสดุอนาจาร หรือความยาวมากเกินไป
C-Site อาจถอดเนื้อหาดังกล่าว และ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้อันเนื่องมาจากการส่งวัสดุที่ขัดต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และตามดุลยพินิจของ C-Site แต่เพียงผู้เดียว

11. กฎหมายลิขสิทธิ์สื่อดิจิตอลสมัยใหม่/ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
1. หากผู้ใช้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเชื่อว่าเนื้อหาใดละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจส่งหนังสือแจ้งตามกฎหมายลิขสิทธิ์สื่อ เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ดูแลระบบ C-Site หรือตัวแทนผู้รับผิดชอบ
2. คำบอกกล่าวโต้แย้ง หากผู้ใช้เชื่อว่าเนื้อหาของผู้ใช้ที่ถูกลบ (หรือที่ถูกปิดการเข้าถึง) ไม่เป็นการละเมิด หรือผู้ใช้ได้รับอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย ในการโพสต์และใช้วัสดุในเนื้อหาของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจส่งคำบอกกล่าวโต้แย้ง เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ดูแลระบบ C-Site หรือตัวแทนผู้รับผิดชอบ
3. หากตัวแทนลิขสิทธิ์ได้รับคำบอกกล่าวโต้แย้ง C-Site อาจส่งสำเนาคำบอกกล่าวโต้แย้งไปยังฝ่ายที่ร้องเรียนฝ่ายแรกเพื่อแจ้งว่า C-Site อาจคืนเนื้อหาที่ลบหรือยกเลิกการปิดการเข้าถึงเนื้อหา

12. ความรับผิดชอบของผู้ใช้
ผู้ใช้ตกลงว่าการใช้บริการของผู้ใช้จะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว มากเท่าที่กฎหมายอนุญาต C-Site เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง และตัวแทนของ C-Site ปฏิเสธการรับประกันทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย อันเกี่ยวข้องกับบริการและการใช้บริการ C-Site ไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือสมบูรณ์ของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใดที่เชื่อมกับเว็บไซต์นี้ และไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบสำหรับ (1) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของเนื้อหา (2) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายของทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้เข้าถึงและใช้บริการของเรา (3) การเข้าถึงหรือการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์รักษาความปลอดภัยของเรา และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ทั้งปวง และ/หรือข้อมูลทางการเงินที่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว (4) การหยุดชะงักหรือการหยุดของการส่งหรือรับบริการของเรา (4) บั๊ก ไวรัส ม้าโทรจัน หรืออื่นๆ ที่อาจส่งไปหรือผ่านบริการของเราโดยบุคคลภายนอก และ/หรือ (5) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใดหรือความสูญเสียหรือเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดที่โพสต์ อีเมล ส่งหรือทำให้เข้าถึงผ่านบริการได้โดยประการอื่น C-Site ไม่รับประกัน รับรอง ค้ำประกันหรือมีความรับผิดชอบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่บุคคลภายนอกโฆษณาหรือเสนอผ่านบริการหรือบริการลิงค์เชื่อมต่อใดๆ หรือที่อยู่ในแบนเนอร์หรือการโฆษณาอื่น และ C-Site จะไม่เข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีความรับผิดชอบใดๆ ในการติดตามธุรกรรมระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการภายนอกของผลิตภัณฑ์และบริการ
ผู้ใช้รับทราบเป็นการเฉพาะว่า C-Site จะไม่มีความรับผิดสำหรับเนื้อหาหรือการกระทำที่หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือผิดกฎหมายของบุคคลภายนอก และความเสี่ยงในการเกิดอันตรายหรือความเสียหายจากการกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

13. การรับผิดชดใช้
ผู้ใช้ตกลง รับผิดชดใช้ และปกป้อง C-Site เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของ C-Site จากสิทธิเรียกร้อง ค่าเสียหาย ภาระผูกพัน ความสูญเสีย ความรับผิด ต้นทุนหรือหนี้ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าทนาย) อันเกิดจาก (1) การที่ผู้ใช้ใช้และเข้าถึงบริการ (2) การที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ (3) การที่ผู้ใช้ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือ (4) การเรียกร้องใดๆ ว่าเนื้อหาของผู้ใช้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก ภาระผูกพันในการปกป้องและรับผิดชดใช้นี้จะมีผลบังคับต่อไปหลังจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้และการใช้บริการของผู้ใช้สิ้นสุดลง

14. การโอนสิทธิ์
ผู้ใช้ต้องไม่โอนเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้ และสิทธิและใบอนุญาตใดที่ให้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการฉบับนี้แก่บุคคลอื่น แต่ C-Site อาจกระทำการดังกล่าวได้โดยไม่มีข้อจำกัด

15. กฎหมายที่ใช้บังคับ
หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จากการใช้บริการอันเนื่องมาจาก C-Site แพลตฟอร์ม การตีความในข้อพิพาทเรื่องข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

16. การแจ้งเตือนและการติดต่อ
1. เมื่อ C-Site จะดำเนินการแจ้งเตือนหรือติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับบริการฯ รายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือสอบถามเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ที่ C-Site เห็นว่าเหมาะสม เช่น การประกาศแจ้งเตือนภัยพิบัติฉุกเฉิน การสอบถามเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่ C-Site จะแจ้งประกาศให้ผู้ใช้ทราบและเป็นผู้ดำเนินงานโดยตรงผ่านทางผู้ดูแลระบบ
2. เมื่อผู้ใช้แจ้งหรือต้องการติดต่อเกี่ยวกับบริการฯ ผู้ใช้สามารถติดต่อได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารสำนักงานใหญ่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 0-2790-2000 โทรสาร 0-2790-2020

จบข้อความ
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561